Adatvédelmi nyilatkozat

vevők, szállítók, állásjelentkezők és valamennyi üzleti partnerünk részére

Tájékoztatás adatok feldolgozásáról az adatvédelmi rendelet 13. cikke alapján

Hogyan végezzük az Önre vonatkozó adatok gyűjtését? Tájékoztatás a vevői, szállítói, állásjelentkezőkkel kapcsolatos adatok feldolgozásáról.

A felelős hely neve és kapcsolattartási adatai

Az adatvédelmi jog értelmében a

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
D-95448 Bayreuth
Germany
Telefon: 0921 912-0
Fax: 0921 912-57
E-mail-cím: info@medi.de

minősül az adatvédelmi felelősnek,
melyet a következők képviselnek: Dirk Treiber, Gerhard Kolb, Stefan Weihermüller
ügyvezetők

Vállalatunk egy külső adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki, akit az alábbi módon érhet el:

Christian Volkmer 
Projekt 29 GmbH & Co. KG 
Ostengasse 14 
D-93047 Regensburg
Germany
Tel.: +49 (0)941-2986930
E-Mail: anfragen@projekt29.de

Vevői és szállítói adatok

Személyes adatok rögzítése és tárolása; A személyes adatok rögzítésének és tárolásának módja, célja és felhasználása

Amikor vállalatunkkal szerződéses jogviszonyba kerül, az alábbi információkat rögzítjük:

 • megszólítás, doktori cím, keresztnév, vezetéknév
 • lakcím
 • e-mail-cím
 • telefonszám (vezetékes és/vagy mobil)
 • esetlegesen faxszám (amennyiben van és szükséges)
 • esetlegesen bankszámla adatok
 • esetlegesen születési időpont
 • esetlegesen hozzáférési adatok (amennyiben az együttműködéshez szükséges)
 • esetlegesen fizető-/hitelképességi adatok (alkalomszerűen, ill. szúrópróbaszerűen)
 • esetlegesen a szankciós lista vizsgálatának eredménye

Betegek/végfelhasználók esetében – alkalomszerűen - kiegészítőleg:

 • Méretre készítés esetén: személyes méretadatok, adott esetben ezzel összefüggésben az indikáció (egészségügyi adatok)
 • Reklamáció esetén: fényképek, adott esetben egészségügyi háttérrel is, pl. intoleranciák vagy ehhez hasonló adatok (egészségügyi adatok) 
 • A medi vision használatakor: a szkennelés dátuma és időpontja, az alkalmazás szoftververziója, mérési adatok és körméretek a derékig, 3D modell (névtelen (vagy véletlenszerű) nevű fájl).

Ezenkívűl minden olyan információt is rögzítünk, ami szükséges a szerződés teljesítéséhez.

A rögzített adatokhoz olyanok is hozzátartozhatnak, amelyek az adatvédelmi rendelet 9. cikkének értelmében különleges kategóriájú személyes adatoknak minősülnek. Különleges kategóriájú személyes adatnak minősülnek pl. azok az adatok, amelyekből következtetni lehet a faji és etnikai származásra, politikai nézetekre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint a genetikai, ill. biometriai vagy az egészségügyi adatok is. A szerződés teljesítése során elsősorban pl. biztosítási dokumentumokat, levelezést, orvosi igazolásokat, leleteket és ehhez hasonlókat rögzítünk. Bizonyos körülmények között ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával harmadik személyektől kérjük be (pl. a kezelőorvosától), vagy a kért adatokat harmadik személyek juttatják el részünkre (pl. egészségpénztár).

A személyes adatok és a különleges adatok kategóriáját képező személyes adatok rögzítése is azon okokból történik, hogy:

 • tudjuk Önt vevőként vagy szállítóként azonosítani,
 • megfelelő tanáccsal tudjunk Önnek szolgálni;
 • a szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk Ön felé;
 • törvényes kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni;
 • az Önnel levelezzünk;
 • számlát állítsunk ki Önnek, ill. szükség esetén a fizetési felszólítási rendszer keretében felhasználjuk azokat;
 • megengedett direkt marketingtevékenységet folytassunk;
 • az esetleges, Önnel szemben fennálló követelésekeinket érvényesítsük.

Személyes adatainak feldolgozására az Ön általi megkeresés/megbízás esetén kerül sor, arra a megnevezett célokból van szükség a megbízás feldolgozása és az alapjául szolgáló szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése érdekében. (A jogalapot az adatvédelmi törvény 6. cikkének 1b pontja szolgáltatja)

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre vagy nyereményjátékunkban vesz részt, az adatrögzítés és -feldolgozás az Ön beleegyezésével történik (ennek jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1a pontja). Beleegyezését a későbbiekre vonatkozóan bármikor visszavonhatja, amit nem hivatalos formában is megtehet.

A rögzített személyes adatokat a kereskedőkre vonatkozó törvényi megőrzési kötelezettség lejártáig (6 vagy 10 évig az adott naptári év utolsó napjáig, amelyben a szerződéses jogviszony megszűnt) tároljuk, majd ezt követően töröljük. Ez kivételesen nem érvényes, ha adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség miatt (kereskedelmi törvény, adótörvény, adószabályozás alapján) kötelesek vagyunk az adatok hosszabb ideig való tárolásra, vagy ha Ön hozzájárult a hosszabb ideig történő adattároláshoz.

állásjelentkezők

Mely adatokat dolgozzuk fel? Milyen célból?

Azon adatait, amelyeket pályázatával összefüggésben küldött el nekünk, azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy megvizsgálhassuk alkalmasságát a megpályázott pozícióra, vagy – adott esetben – más, a vállalatunknál nyitott pozícióra, és a pályázati eljárást lebonyolíthassuk.

Melyek ennek a jogi alapjai?

Személyes adatainak feldolgozására ebben a pályázati eljárásban elsődlegesen a szövetségi adatvédelmi törvény 2018. 05. 25-től hatályos 26. §-a biztosítja a jogalapot.Ennek értelmében azon adatok feldolgozása megengedett, amelyek a munkaviszony létrejöttéhez való döntéshez szükségesek. Ha az adatokra a pályázati eljárás lezárása után, adott esetben jogérvényesítés céljából szükség van, az adatvédelmi rendelet 6. cikkének feltétele alapján adatfeldolgozásra kerülhet sor, különösen az adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. f.) bekezdése szerinti jogos érdekek érvényesítése céljából. A mi érdekünk ebben az esetben a követelések érvényesítése vagy elutasítása.

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Elutasítás esetén a pályázók adatait 6 hónap múlva töröljük. Ha Ön beleegyezett személyes adatainak további tárolásába, akkor azokat átvesszük a pályázói adatbázisba. Az adatbázisból egy év  elteltével töröljük a személyes adatait. Ha a pályázati eljárás során Ön elnyerte az egyik állást, adatait átvezetjük a pályázói adatbázisból a személyi információs rendszerünkbe.

Mely címzetteknek továbbítjuk az adatokat?

A pályázati folyamatra egy erre szakosodott szoftver-szolgáltatót alkalmazunk. Előfordulhat, hogy személyes adatai - a rendszerek karbantartása, gondozása során - esetlegesen a szolgáltató tudomására jutnak. Ezzel a szolgáltatóval ún. adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttünk, amely biztosítja, hogy az adatfeldolgozás megengedett módon történjen. Pályázatának beérkezése után annak adatait a személyzeti osztály nézi át. Az alkalmas pályázatokat minden egyes nyitott pozíció esetében ők továbbítják – a vállalaton belül –a felelősnek az adott osztályon. Ezt követően döntenek a további lépésekről. Személyes adataihoz a vállalatnál alapvetően csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a pályázati eljárásunk szabályszerű lefolytatásához erre szüksége van.

Hol dolgozzák fel az adatokat?

Az adatokat kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság informatikai központjaiban dolgozzák fel.

Adatok továbbadása harmadik személyeknek

Vevői és szállítói

Személyes adatait alapvetően nem adjuk tovább harmadik személyeknek. Ez alól az képez kivételt, ha az adatok továbbadása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Ide értendő különösen az általunk megbízott szolgáltatók (ún.“megbízáskivitelezők”) részére vagy egyéb harmadik személyek részére való továbbítás, mely személyek tevékenysége a szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. szállítmányozó cégek vagy bankok). A harmadik személyekkel való kapcsolatban mindenkor biztosított, hogy azok a számukra továbbított adatokat kizárólag a fent említett célokra használják. 

állásjelentkezők

A pályázati folyamatra egy erre szakosodott szoftver-szolgáltatót alkalmazunk. Előfordulhat, hogy személyes adatai - a rendszerek karbantartása, gondozása során - esetlegesen a szolgáltató tudomására jutnak. Ezzel a szolgáltatóval ún. adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttünk, amely biztosítja, hogy az adatfeldolgozás megengedett módon történjen.

Az Ön-jogai érintett személyként

Önnek, mint az adatfeldolgozás által érintett személynek, különböző jogai vannak:

 • Elállás joga: Adatai feldolgozásába való beleegyezését bármikor visszavonhatja tőlünk. Ez esetben vállalatunk az adatfeldolgozást, amely immár egy visszavont beleegyezésen alapul, a továbbiakban nem folytathatja.
 • Tájékoztatáshoz való jog: Tájékoztatást kérhet tőlünk az általunk feldolgozott személyes adatairól. Ez első sorban az adatfeldolgozás céljára, a személyes adatai kategóriáira, esetenként a címzettek körére, a tárolás időtartamára, adott esetben az adatok eredetére, továbbá esetenként az automatikus döntéshozatalra terjed ki, ideértve a profil-meghatározást és adott esetben az ennek a részleteivel kapcsolatos érdemleges információkat is.  
 • Helyesbítés joga: Kérheti helytelen személyes adatai helyesbítését, továbbá az általunk tárolt személyes adatai kiegészítését is.
 • Törlés joga: Kérheti az általunk tárolt személyes adatai törlését, amennyiben azok feldolgozása nem a szabad véleménynyilvánítás és tájékoztatás jogának gyakorlásához, egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekű okokból vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges. 
 • Adatfeldolgozás korlátozásának joga: Kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, amennyiben vitatja az adatok helyességét, a feldolgozás jogszerűtlen, az adatok törlését azonban Ön elutasítja. Ezenkívül akkor is megilleti Önt ez a jog, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Önnek ezekre jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szüksége van. E jog akkor is megilleti Önt, ha a személyes adatai feldolgozása ellen tiltakozik. 
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti, hogy azokat a személyes adatait, amelyeket rendelkezésünkre bocsájtott, szerkesztett, széles körben használt és géppel olvasható formátumban eljutassuk Önnek. Ennek alternatívájaként kérheti az Ön által részünkre rendelkezésre bocsájtott személyes adatainak közvetlen eljuttatását egy további felelős személy részére, amennyiben ez lehetséges.
 • Panaszemelési jog: Panasszal élhet az adatvédelmi felügyelő hatóságnál, ha pl. az Ön álláspontja szerint a személyes adatait jogszerűtlen módon dolgozzuk fel. Jogában áll az adatvédelmi felügyeli hatóságnál panaszt tenni személyes adatai általunk végzett feldolgozásával kapcsolatban.
  Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságunk:

  Bajorországi Tartományi Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság (BayLDA)
  Promenade 27,
  D-91522 Ansbach
  Germany
  Telefon: +49 (0) 981 53 1300
  E-mail-cím: poststelle@lda.bayern.de

Az Ön fellebbezési joga

Amennyiben a személyes adatait jogos érdek alapján dolgozzuk fel, jogában áll fellebbezéssel élni a feldolgozás ellen. Ha élni szeretne a fellebbezési jogával, elegendő ennek közlése szöveges formában. Tehát írhat nekünk egy levelet, küldhet egy faxot vagy e-mailben is fordulhat hozzánk. A kapcsolattartási adatainkat ezen adatvédelmi nyilatkozat 1. pontja alatt találja meg.